TietosuojaselosteRekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen taitohankinta Oy (aputoiminimenä Kilport)

Yhteystiedot:
Noidantie 7, 28220 Pori

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen taitohankinta Oy
Noidantie 7, 28220 Pori
044 373 0649
toimisto (at) kilport.fi  

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Olli Annala

Suomen taitohankinta Oy
Noidantie 7, 28220 Pori
044 373 0649
toimisto (at) kilport.fi

2. Rekisteröidyt

Kilport-palvelussa julkaistaan julkisten hankintojen tarjouspyyntöjä liiteasiakirjoineen. Jotta käyttäjä voisi tutustua hankinnan kysymyksiin ja vastauksiin tai jättää tarjouksen hankintaan, käyttäjän tulee rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja antaa kappaleessa 4 määritellyt vähimmäistiedot.

Palvelu on suunniteltu käytettäväksi niin, että hankintojen sisältöä voi tarkastella myös ilman tarvetta rekisteröityä tai kirjautua palvelun käyttäjäksi.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käyttäjärekisteriin tallennetaan Kilport-palveluun rekisteröityneiden käyttäjien tietoja. Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksessa.

Tietojen käsittelyperusteena on osapuolten välinen sopimus ja oikeutettu etu, joka perustuu osapuolten välisen asiakassuhteen hoitamiseen.

Käyttäjä voivat muokata itse palvelussa omia tietojaan. Tietojen muokkaukseen pääsee vain asianomainen taho oman käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

3.1. Hankinnan ilmoituksen tilanneet

Käyttäjän on mahdollista halutessaan tilata kutakin hankintaa koskevat ilmoitukset erikseen annettavaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli käyttäjä antaa sähköpostiosoitteen, tähän osoitteeseen toimitetaan kunkin hankinnan osalta keskeiset ilmoitukset. Annettua sähköpostiosoitetta ei yhdistetä mihinkään käyttäjätunnukseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Yrityksen/organisaation Y-tunnus
  • Yrityksen/organisaation nimi
  • Osoite, postinumero ja kunta
  • Etunimi ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Mikäli yritykselle lisätään muita käyttäjiä kuin pääkäyttäjä, muista käyttäjistä kerätään yhteystietoina etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee kappaleessa 1 määriteltyyn osoitteeseen.  

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Suomen taitohankinta Oy:llä on oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen tai estää pääsy palveluihin, mikäli asiakas ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa kerättävät tiedot rekisteröitymisen yhteydessä. Suomen taitohankinta Oy voi kerätä tietoja myös julkisista viranomaisrekistereistä (esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ)) ja muuten julkisesti saatavilla olevaa tietoa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Suomen taitohankinta Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille, mikäli tämän selosteen ehdoista ei muuta johdu. Suomen taitohankinta Oy:llä on oikeus luovuttaa henkilötietoja palvelun tuottamiseksi palveluntuottamiseen osallistuvalle Suomen taitohankinta Oy:n yhteistyötaholle. Kukin yhteistyötaho on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Suomen taitohankinta Oy:llä on lisäksi oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain tai säädöksen noudattamiseksi tai muun laillisen pyynnön johdosta.

8. Käsittelyn kesto

Suomen taitohankinta Oy säilyttää henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.

Kohdan 3.1. mukaiset ilmoitukset tilanneiden käyttäjien sähköpostiosoitteita säilytetään enintään 30 päivää hankinnan tarjousajan päättymisen jälkeen. Tämän määräajan jälkeen tiedot poistetaan automaattisesti.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisterissä säilytetä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. Teknisistä syistä palvelimille tallennetut varmuuskopiot saattavat sisältää henkilötietoja tilapäisesti tässä selosteessa määritellyn tietojen säilyttämisajan yli.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästelauseke

Käytämme verkkosivuillamme https://kilport.fi evästeitä. Evästeitä käytetään mm. verkkosivujen käyttäjien vierailun seuraamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi sivustolla. Tässä yhteydessä kerättäviä tietoja ovat mm. käytetty selain, laitteen käyttöjärjestelmä sekä vierailun kesto. Käyttämällä verkkosivuamme vierailija hyväksyy evästeiden käytön. Verkkosivun käyttäjällä on halutessaan mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia.