Lataa PDF Takaisin Tarjouspyyntö Työterveyshuollon palveluiden hankinta - Porin Linjat Oy

Työterveyshuollon palveluiden hankinta
Porin Linjat Oy

Tarjouspyyntö
23.06.2022, 00.00

1. Yleistä

1.1 Hankintayksikkö

Porin Linjat Oy on Porin kaupungin kokonaan omistama paikallisliikenneyhtiö. Yhtiö on toiminut tällä nimellä vuodesta 1976, jolloin Porin kaupunki aloitti oman joukkoliikenteen palvelutuotannon. Paikallisliikenteen historia Porissa on alkanut jo ennen sotia, pääosa aikaisemmin liikennettä hoitaneista yhtiöistä on sittemmin tullut Porin Linjojen omistukseen yrityskauppojen myötä.Yhtiön tehtävänä on hoitaa ja kehittää Porin ja Ulvilan paikallis- ja lähiliikennettä. Porin Linjat Oy työllistää noin 90 henkeä sekä operoi 50 linja- autolla. Toimistomme ja varikkomme sijaitsevat Porin Tikkulan kaupunginosassa.Paikallisliikenteen lisäksi tuotamme myös laadukkaita tilausajoja asiakkaidemme tarpeisiin.

1.2. Kilport –palvelu

Porin Linjat Oy käyttää tämän hankinnan kilpailuttamisessa sähköistä Kilport - kilpailutuspalvelua. Kilport mahdollistaa kilpailutusprosessin toteuttamisen suljetussa järjestelmässä. Hankinta julkaistaan myös HILMA- ilmoituskanavalla osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi . Hankinta-asiakirjat ovat avoimesti ladattavissa Kilport- palvelusta, osoitteesta https://kilport.fi.

2. Hankinnan kuvaus

Hankinta käsittää lakisääteisen (Työterveyshuoltolaki 1383/2001,12§) työterveyshuollon sekä yleislääkäritasoisen, työterveyspainotteisen sairaanhoidon tuottamisen hankintayksikön henkilökunnalle palveluntarjoajan tiloissa.

Hankintatarve käsittää työterveyshuollon palvelut ja yleislääkäritasoiset tutkimukset ja erikseen sovittavat laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä erikoislääkärikonsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä. Palvelun laajuudesta sovitaan tarkemmin hankintasopimuksessa ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Hankintayksikkö pidättää oikeuden rajata ostettavaa palvelua.

2.1. Palveluverkosto ja palvelun sisältö, tarjoajan resurssit sekä raportointi

Hankintatarvetta kuvataan yleisellä tasolla alla olevilla vaatimuksilla, joihin tarjouksen tulee perustua.

 • kaikki työterveyshuollon palvelut tulee voida tarjota Porissa
 • palvelutuotantoon osallistuvat henkilöt ovat työterveydenhuollon ammattilaisia ja asiantuntijoita (psykologin, fysioterapeutin yms. asiantuntijoiden tulee olla myös työterveyshuoltoon pätevöityneitä)
 • sähköisen ajanvarauksen käyttömahdollisuutta arvostetaan
 • tarjoaja määrittelee työterveyshuollon toimintasuunnitelman tavoitteellisuuden, kattavuuden ja vaikuttavuuden yhteistyössä hankintayksikön kanssa
 • työkyvyn tunnistaminen erityisesti mielenterveys- sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien sairauspoissaolojen varhaisessa havaitsemisessa koetaan tärkeäksi. Arviointi ja tuen menetelmät ko. tilanteissa määritellään tarjouksessa.
 • palautteen antaminen henkilöstön työkykyyn vaikuttavista tekijöistä ja työterveyshuollon toiminnasta on suunnitelmallista ja säännöllistä
 • kuntouttavien toimenpiteiden käynnistämiseen on olemassa toimintamalli
 • asiakastyytyväisyysmittauksen ja -seurannan toteutustapa on osa palveluseurantaa
 • Tarjoajan henkilöresurssit hankintayksikön tarpeeseen tulee määritellä tarjouksessa. Henkilöt nimetään ja henkilöiden vaihtumismenettelystä sovitaan hankintasopimuksessa
 • työterveyspalvelun lähtökohtana on ajantasainen ja säännöllinen toiminnan raportointi
 • tarjoajan ja hankintayksikön yhteinen palvelualusta palvelee joustavaa yhteistyötä

2.2. Sopimuskausi

Sopimuskausi alkaa kirjallisen hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja hankintasopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista 31.10.2025. Hankintayksikön tavoitteena on saada sopimuskausi alkamaan 1.11.2022 alkaen.

Mikäli sosiaali-ja terveydenhuoltoon liittyvässä lainsäädännössä tulee sopimuskaudella tähän sopimukseen liittyviä muutoksia, tilaaja ja palvelutarjoaja voivat neuvotella sopimuksen sisällöstä uudelleen. Mikäli neuvotteluissa ei päästä molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

2.3. Hankintamenettely

Hankinta toteutetaan hankintalain (1397/2016) 32 § mukaisella avoimella menettelyllä mainitun lain liitteessä E määriteltyjen sosiaali- ja terveyspalveluiden mukaisena hankintana. Ennakoitu hankinnan kokonaisarvo alittaa siihen sovellettavan sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan kansallisen kynnysarvon. Kyseessä on siten pienhankinta.

Tarjous kaikkine liitteineen on tehtävä suomen kielellä. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Sopimuksen jakaminen osiin haittaisi sopimuksen kohteena olevan palvelun hallintaa, toimitusvarmuutta sekä sopimuksen valvontaa.

Hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön, joiden perusteella kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjousvertailuun otetaan mukaan vain tarjouspyynnön mukaiset ja tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoukset. Tarjoukset vertaillaan ensin laadullisten kriteerien osalta ja sen jälkeen hintojen osalta. Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisin edullisuusperustein tarjouspyynnössä mainittujen arviointikriteerien mukaisesti painotettuna ja pisteytettynä. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arviointikriteerinä on hinta- laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen valinta. Arviointikriteerinä tarjoushinnan lisäksi on tarjoukseen annettu palvelukuvaus.

Tarjoajan on tarjouksessaan (esim. liitteellä 02 Tarjouslomake) mainittava, täyttääkö tarjous tarjouspyynnössä määritetyt vähimmäisvaatimukset. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

Hankinnan toteuttajaksi valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Hankintapäätökseen sisältyy hankintayksikölle mahdollisuus valita kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä seuraavaksi paras tarjoaja tarjoajan näin halutessa täydentämään palvelusopimuksen toimivuutta myös irtisanomisaikana mikäli hankintasopimus irtisanotaan tai puretaan. Korvaava palveluntuottaja valitaan hankintapäätöksen sijoittumisjärjestyksen perusteella. Tarjoajalla on tällaisessa tapauksessa oikeus kieltäytyä hankintasopimuksen allekirjoittamisesta mikäli annettu tarjous ei ole enää tällöin voimassa.

Tilaaja ei sitoudu ostamaan ennalta määrättyä määrää palvelua palveluntarjoajalta sopimuskauden aikana, vaan palvelua ostetaan tarpeen mukaan.

Tarjousten tulee olla sitovana voimassa vähintään kuusi (6) kuukautta tarjouspyynnössä ilmoitetusta viimeisestä tarjouksen sisäänjättöpäivästä lukien.

2.3.1. Hankintamenettelyn yleisiä periaatteita

Julkisessa hankinnassa annettu tarjous on tekijäänsä sitova ja velvoittava. Tarjousajan päätyttyä tarjousta ei voi muuttaa eikä yksipuolisesti peruuttaa. Tarjous on toimitettava hankintayksikölle tarjouspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen, pyydetyllä tavalla ja annetussa määräajassa. Vastuu tarjouksen toimittamisesta oikein on tarjouksen tekijällä. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen eikä se saa sisältää omia ehtoja. Vaatimus on ehdoton ja koskee niin tarjoajan soveltuvuutta, tarjouksen sisältöä, pyydettyjä asiakirjoja kuin myös tarjouksen liitteitä.

Mahdolliset lisätietopyynnöt tulee pyytää tarjousaikana ja tämän tarjouspyynnön kappaleen 7 ohjeiden mukaisesti. Muilla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Hankintayksikkö ei anna väliaikatietoja saaduista tarjouksista, hankintapäätöksen valmistelusta eikä sen aikataulusta.

3. Hankinnan vaatimukset

3.1. Palveluntuottajalta edellytettävät vaatimukset

Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjottavat palvelut ovat laadultaan ajantasaisia, kilpailukykyisiä ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia.

Hankintaan sovelletaan tilaajavastuulakia (1233/2006) ja tarjoajalta edellytetään sen ehtojen täyttämistä. Valittu palveluntuottaja toimittaa tilaajavastuulain mukaiset raportit vuosittain hankintayksikölle.

Tarjoajalla tulee olla kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä vähintään 50 henkilöä työllistävän organisaation kanssa vuosilta 2018, 2019, 2020, 2021 tai 2022. Tarjoajan on pyydettäessä esitettävä selvitys vähintään yhdestä referenssistä. Selvityksen tulee sisältää tieto kohteiden yhteystiedoista (tilaaja, tilaajan yhteyshenkilö sekä yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

Tilaajan tulee voida soittaa palveluntuottajan määrittelemään puhelinnumeroon, johon soittaessa tavoitetettavuusaika saa olla arkipäivisin klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana enintään 10 minuuttia, ilman erillisveloitusta. Päivystysnumerosta on tavoitettava annetussa määräajassa tilaajan sopimuksesta tietävä työterveyshoitaja tai työterveyslääkäri. Päivystysnumerolla ei tarkoiteta palveluntarjoajan yleistä asiakaspalvelupuhelinpalvelua.

Tarjoajan tulee antaa tarjouksensa osana hankintalain (1397/2016) 114 § mukainen vakuutus, että tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Hankintayksikkö tarkastaa vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyyden tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Mikäli käy ilmi, ettei pyydettyjen todistusten ja selvitysten mukaisia asioita ole hoidettu tilaajavastuulain edellyttämällä tavalla, tilaajalla on oikeus sulkea tarjoaja tarjouskilpailusta sekä purkaa hankintasopimus tai tätä edeltänyt hankintapäätös. 

3.2. Työterveyspalvelulta edellytettävät vaatimukset

Työterveyshuollon palvelut perustuvat yhdessä tilaajan kanssa tunnistettuihin tarpeisiin sekä työn ja työolosuhteiden hyvään tuntemukseen. Painotus toimintatavoissa on vaikuttavuudessa ja ennaltaehkäisyssä. Sairaanhoito on työterveyshuoltopainotteista.

Palvelun tuottamiselle asetetut pakolliset vähimmäisvaatimukset on esitetty liitteessä 01 Hankinnan vähimmäisvaatimukset.

3.3. Alihankinta

Palveluntuottajalla on mahdollisuus käyttää alihankintaa osana tarjoamaansa palvelua. Alihankinta on määriteltävä tarjouksessa hankintayksikön hyväksyttäväksi liitteen 01 Hankinnan vähimmäisvaatimukset mukaisesti.

Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan sekä vastaa siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan hankintasopimuksen mukaisia velvoitteita. Myös alihankkijoiden tulee täyttää hankinta-asiakirjoissa asetetut vaatimukset.

Hankintayksiköllä on oikeus tarkastaa, onko olemassa perusteita alihankkijan poissulkemiseksi hankintalain (1397/2016) pakollisten ja harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden nojalla. Mikäli alihankkijaa koskee jokin laissa mainittu poissulkemisperuste, tarjoajan on korvattava ehdotettu alihankkija.

3.4. Hankinnan muut vaatimukset

Tarjoajaan ei saa kohdistua Euroopan Unionin tai YK:n kohdistamia tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita. Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos toimittajaa rasittaa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 81 §:n 1 momentin 3-11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste tai Euroopan unionin tai YK:n kohdistama pakote, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.

4. Tarjouksen hinnoittelu

4.1. Tarjouksen hinnoittelu

Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevalle lomakkeelle (Liite 2 Tarjouslomake). Erilliset lisäkustannukset (yleismaksut, kantamaksut) määritellään ja hinnoitellaan lomakkeella erikseen. Muita kuin tarjouslomakkeella ilmoitettavia yleisiä laskutus- ja toimistokuluja ei hyväksytä. Hankintayksikkö ei sitoudu hankinta-asiakirjoissa esitettyihin arviomääriin.

Tarjoushintojen yhteenlaskettu, henkilömääriin ja yksikköhintoihin perustuva laskennallinen vuosihinta toimii tarjousten vertailuhintana.

4.2. Hintamuutokset

Tarjoushintojen tulee olla kiinteät vähintään 31.12.2023 saakka. Tämän jälkeen sopimustoimittaja voi perustelusta syystä esittää mahdollisia hinnanmuutoksia julkisten yleisten sopimusehtojen (JYSE 2014 Palvelut (päivitysversio 2022)) mukaisesti.

4.2.1. Yhteistyömallin yhteinen kehittäminen

Hankintayksikön tavoitteena on yhdessä valitun palveluntuottajan kanssa kehittää asiakasorganisaation tuntemusta ja sopimusosapuolten keskinäistä viestintää kohti rakentavaa yhteistyömallia. Hankintayksikölle on tärkeää, että hankintasopimukseen sisältyy säännöllinen, vuosittainen ohjausryhmätyöskentelymalli. Osana yhteistyömallin kehittämistä hankintayksikkö esittää palveluntuottajalle tavoitteensa ostettavan palvelun vuosibudjetiksi, joka perustuu työntekijäkohtaiseen, keskimääräiseen vuosikustannukseen. Mahdolliset hinnanmuutokset sisältyvät näihin neuvotteluihin. Neuvotteluissa voidaan asettaa sopimusosapuolten yhdessä hyväksymiä tavoitteita vuosibudjetoinnin tueksi. Neuvotella ei kuitenkaan voida seikoista, joilla olisi ilmeistä tai olennaista vaikutusta ostettavan palvelun hintaan tai sopimusehtoihin.

5. Tarjouksen hyväksyminen

Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisin edullisuusperustein alla mainittujen arviointikriteerien mukaisesti painotettuna ja pisteytettynä. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arviointikriteerinä on hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen valinta. Arviointikriteerinä tarjoushinnan lisäksi on tarjoukseen annettu palvelukuvaus.

Tarjousasiakirjoissa mainittujen laatulupausten on koskettava hankintaa koskevia palveluja, oltava käytössä hankintaa koskevissa palveluissa ja niiden on oltava voimassa koko sopimuksen voimassaolon ajan. Laatulupausten tulee täyttyä myös mahdollisten alihankkijoiden osalta.

5.1. Palvelukuvaus

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arviointikriteerinä tarjoushinnan lisäksi on tarjoukseen erillisenä annettu palvelukuvaus. Palvelukuvauksen tulee sisältää kuvaus ja selvitys laatuvertailuun sisältyvistä asioista. Mikäli vertailukriteerin tietoja ei löydy palvelukuvauksesta, tarjoaja saa kyseisestä vertailukriteeristä minimipisteet. Palvelukuvaus saa olla max kymmenen (10) A4-sivun laajuinen. Tilaaja arvostaa sitä, että palvelukuvaus on laadittu helppolukuisesti ja että vertailuperusteisiin annetut tiedot on jäsennelty selkeästi.

Palvelukuvauksen tulee perustua hankinta-asiakirjoissa esitettyyn tilaajan hankintatarpeen kuvaukseen ja hankinnan laadullisen arvioinnin valintaperusteiden määrityksiin. Palvelukuvauksessa tarjoaja määrittelee toimintatapansa tämän hankinnan työterveyspalvelun toteuttamisessa tarjouspyynnön vaatimuksiin ja sen palvelutasoon vastaten. Tarjoukseen ei sisällytetä yrityksen markkinointi- tai yleisesitteitä.

5.2. Tarjousten vertailu

Valintaperusteet, niiden tarkemmat perustelut ja painoarvot ovat:

5.2.1. Palvelukuvaus (painoarvo 60 %, max 60 pistettä)

5.2.1.1. Työkyvyn johtamisen tuki (painoarvo 25 %, max 15 pistettä)

Työterveyspalveluntuottajalla on näyttöön perustuva kyvykkyys tukea asiakasta työkyvyn johtamisessa (kuvaus toimintamallista ja toimintamallin yksi referenssi). Palveluntuottaja sitoutuu kehittämään työkykyjohtamisen toimintamalleja yhdessä asiakkaan kanssa.

Tarjoaja toimittaa osana palvelukuvaustaan kuvaukset työkykyjohtamisen tuen keinoista, joita se tarjoaa tilaajalle. Kuvauksessa tulee esittää yksi referenssiasiakas, jonka kanssa toimintamallia on hyödynnetty. Referenssin osalta ei ole tarpeen esittää asiakkaan liikesalaisuuksiksi luettavia tietoja. Referenssiasiakkaan yhteystiedot (organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi sekä puhelinnumero) on kuitenkin esitettävä kuvauksessa. Mikäli toimintamallin osalta ei voida esittää referenssiä, mallin voi kuvata myös ilman sitä. Tilaaja arvioi kuvauksen perusteella, miten tarjoajan kumppanuusmalli tukee tilaajan työkykyjohtamista.

Vertailussa arvostetaan selkeää ja käytännönläheistä kuvausta siitä, miten toimintamalli ja käytettävät keinot ehkäisevät työkyvyttömyttä. Vertailussa huomioidaan myös toimintamallin tukitoimet esimiehille, yhteistyömalli eläkevakuuttajan kanssa, sekä kuvausta kuntouttavien keinojen aktiivisesta arvioinnista ja käytöstä. Vertailussa arvostetaan lisäksi tarjoajan kyvykkyyttä tarjota tilaajan käyttöön työkykyjohtamisen järjestelmää, mikä sisältää sairauspoissaolotietoihin perustuvat automaattiset hälytykset esimiehille ja henkilöstöhallinnolle.

5.2.1.2. Työkyvyttömyysriskissä olevan tunnistaminen ja haltuunotto (painoarvo 25 %, max 15 pistettä)

Työterveyspalveluntuottajalla on digitaalisia työkaluja työkyvyttömyysriskissä olevan tunnistamiseen ja haltuunottoon ja näyttöön perustuva esimerkki kuinka osatyökykyisen varhaisessa tunnistamisessa työkalua käytetään asiakkaan työkykyjohtamisen tukena.

Tarjoaja toimittaa osana palvelukuvaustaan mallin työkykyriskiryhmien tunnistamisesta, kontaktoinnista, ohjaamisesta ja riskiryhmään kuuluvien tukemisesta. Vertailussa arvostetaan selkeää ja käytännönläheistä kuvausta siitä, miten mallissa on huomioitu yhtiö- ja yksikkötasoisten työkykyriskien raportointi, jotta yritys voi tunnistaa ja reagoida työhön liittyviä työkykyriskejä jo ennen sairauspoissaolohälytysrajojen ylittymistä ja sen jälkeen.

5.2.1.3. Terveyden ja työkyvyn edistäminen (painoarvo 25 %, max 15 pistettä)

Työterveyspalveluntuottajalla on kyvykkyys tuottaa ja mallintaa asiakkaalle kohdennettuja terveyden ja työkyvyn edistämisen palveluita mm. sähköisten terveyskyselyiden tulosten perusteella.

Tilaaja arvostaa sitä, että hoitohenkilökunnalla, etenkin fysioterapeuteilla, työterveyshoitajilla ja työterveyslääkäreillä, on kokemukseen perustuvaa ammattitaitoa kuljetusalan työntekijöiden hoitamisesta.

Tarjoaja toimittaa osana palvelukuvaustaan kuvauksen työpaikkaselvitysprosessista. Vertailussa arviostetaan selkeää ja käytännönläheistä kuvausta siitä, miten näiden palveluita on painotettu työuupumuksen, stressin, mielenterveysongelmien ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Tilaaja arvostaa erityisesti digitaalisia toimintatapoja sekä aiemmin laadittujen työpaikkaselvitysraporttien hyödyntämistä.

5.2.1.4. Työterveysyhteistyön johtaminen, tasalaatuisuuden varmistaminen (painoarvo 25 %, max 15 pistettä)

Työterveyspalveluntuottaja johtaa yhteistyötä tehokkaasti ja tasalaatuisesti tilaajan toimintasuunnitelmaa noudattaen.

Tarjoaja toimittaa osana palvelukuvaustaan kuvauksen työterveysyhteistyön johtamismallistaan. Vertailussa arvostetaan selkeää ja käytännönläheistä kuvausta siitä, miten toimintamalli sisältää ohjausryhmätoiminnan, verkostoyhteistyön, roolit ja vastuut ja toimintamallit (johtamisen eri tasoille) tasalaatuisuuden toteutumiseen. Laadun seuranta ja toimintatapa palautteiden käsittelyssä ja asiakastyytyväisyyden mittaustapa ja saatujen tulosten hyödyntämistapa tulee sisältyä kuvaukseen.

5.2.2. Tarjoushinta (painoarvo 40 %, max 40 pistettä)

Hinnan painoarvot pisteytetään siten, että halvin tarjoushinta tarjousten vertailuluvun mukaisesti saa 40 pistettä ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan tarjoushintaan kaavalla halvin tarjous/tarjous * 40.

5.3.Arvioinnin toteutus

Arviointikriteerien painoarvoprosentit muutetaan tarjousten arvioinnissa yhden desimaalin tarkkuudella oleviksi pisteiksi. Laadulliset arviointikriteerit arvioidaan hankintayksikön arviointityöryhmässä käyttäen asteikkoa 4-10. Arviointikriteerit muuttuvat pisteiksi, kun arviointityöryhmän antama keskiarvo kerrotaan ilmoitetulla painoarvoprosentilla.

Eniten pisteitä saanut tarjous valitaan palveluntuottajaksi. Pisteytyksen tulos ilmoitetaan päätöksenteon yhteydessä. Mikäli tarjousvertailussa voittajaksi sijoittuu yksi tai useampi tarjous täysin samanarvoisina, tarjouskilpailun voittaja ratkaistaan arpomalla.

6. Keskeiset ehdot

6.1. Maksuehto

Palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa palveluiden käyttämisestä kuukausittain jälkikäteen. Maksuaika on 30 päivää hyväksyttävän laskun saapumisesta.

6.2. Hankintasopimus

Kirjallinen hankintasopimus laaditaan, kun päätös hankinnasta on saanut lainvoiman. Hankintasopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

6.3. Palvelun toteutuminen ja sen seuranta

Työterveyspalvelun toimivuutta seurataan vuosittain hankintayksikön ja palveluntuottajan yhteisessä ohjausryhmätyöskentelyssä. Toiminta vahvistetaan hankintasopimuksessa ja yhteistyössä laadittavassa työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Mikäli palvelu ei toteudu hankintasopimuksen mukaisesti, asiasta reklamoidaan kirjallisesti palveluntuottajalle.

6.4. Sopimusehdot

Hankintaan sovelletaan tarjouspyynnöstä ilmenevin muutoksin julkisia yleisiä sopimusehtoja, JYSE 2014 Palvelut (päivitysversio 2022).

6.5. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Tietosuojalain vaatimusten täyttämiseksi toimenpide- ja tutkimuslistan tiedot eivät saa olla yhdistettävissä tiettyyn työntekijään muutoin kuin työntekijän kirjallisen suostumukseen ja työnantajan lakiin perustuvaan oikeuteen saada yksittäistä työntekijää koskevia tietoja. Palveluntuottajan on varmistettava, että palveluja käyttävät ainoastaan palvelun piiriin kuuluvat työntekijät. Tilaajalla on oikeus saada pyytämältään laskutusjaksolta erillinen raportti, jossa on nimiluettelo laskutusjakson aikana työterveyshuollon palveluja käyttäneistä työntekijöistä.

Valittu palveluntuottaja sitoutuu kaikilta osin toimittamaan palvelun voimassa olevan tietosuoja-asetuksen mukaisena. Osapuolet noudattavat voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja henkilötietojen suojan ja käsittelyn osalta. Jokainen osapuoli vastaa osaltaan siitä, että hankinnan kohteen henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön, hankintasopimuksen ja tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti ja ainoastaan hankintasopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

6.6. Kartelliehto

Palveluntuottaja vahvistaa hankintasopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole sopimuksen tarjouskilpailun aikana tai sopimuksentekohetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) kyseistä palvelua koskevilla markkinoilla tilaajan toiminta-alueella. Mikäli palveluntuottajan todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), palveluntuottaja on velvollinen suorittamaan tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun palvelun kokonaisarvosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien ja korvaamaan sopimussakon määrän ylittävät tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi palveluntuottajan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Mikäli palveluntuottaja paljastaa kartellin ja vapautetaan kilpailulain 14 §:n (12.8.2011/948) perusteella kokonaan seuraamusmaksusta, palveluntuottaja vapautuu tämän ehdon mukaisen sopimussakon maksamisesta.

7. Tarjouspyynnön lisätiedot

7.1. Tarkentavat kysymykset ja niiden vastaukset

Mahdolliset hankintaa koskevat lisätietopyynnöt tulee pyytää suomeksi Kilport-palvelussa osoitteessa https://kilport.fi/ viimeistään 12.7.2022 kello 16.00 mennessä. Tämän ajankohdan jälkeen esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Ennen kysymysten jättämistä tarjoajan tulee rekisteröityä Kilport-palvelun käyttäjäksi.

Esitetyt kysymykset näkyvät nimettöminä niin, että kysymyksen esittäjää ei voida kysymyksestä tunnistaa. Tästä syystä kysymykset tulee muotoilla siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Kysymyksiin vastataan mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 14.7.2022 klo 22.00 mennessä. Vastaukset näkyvät Kilport-palvelussa osoitteessa https://kilport.fi ja ne toimitetaan suoraan niille käyttäjille, jotka ovat tilanneet hankinnan ilmoitukset tarjouspyynnön kohdan 7.2. mukaisesti.

Tarjoajan tulee huomioida tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

7.2. Hankinnan ilmoitusten tilaaminen

Tarjoaja voi antaa halutessaan Kilport-järjestelmässä sähköpostiosoitteensa kohdassa "Tilaa hankintaan liittyvät ilmoitukset". Antamalla sähköpostiosoitteen oheiseen kenttään tarjoaja voi tilata hankintaa koskevat ilmoitukset automaattisesti annettuun sähköpostiosoitteeseen. Järjestelmä lähettää tällöin tiedon mahdollisiin kysymyksiin annetuista vastauksista ja tarjoajan on helppoa saada ajankohtaisia tietoja hankintaan liittyen. Ilmoitusten tilaus on hankintakohtainen niin, että sähköpostiosoitteita ei käytetä muissa hankinnoissa. Tiedot sähköpostiosoitteista hävitetään automaattisesti viimeistään 30 päivää hankinnan tarjousajan päättymisen jälkeen eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin.

8. Tarjouksen jättäminen

8.1. Tarjousten jättäminen Kilport-järjestelmään

Tarjoajien tulee varmistaa, että tarjous sisältää hankinta-asiakirjoissa mainitut, pakolliset tiedot ja että annetut tiedot ovat asiakirjoista helposti luettavissa ja löydettävissä. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot.

Tarjousaika päättyy 8.8.2022 klo 12.00. Tarjoukset jätetään Kilport- palveluun osoitteessa https://kilport.fi.

Hankintayksikkö suosittelee, että tarjoaja tutustuu Kilport-palvelun toimintaan huolellisesti ja hyvissä ajoin. Tarjous on turvallista jättää hyvissä ajoin ennen tarjousajan päättymistä, sillä annetut tarjoukset eivät tule tilaajan tietoon ennen tarjousajan päättymistä. Hankintayksikkö suosittelee, että tarjoukset jätetään vasta mahdollisiin lisäkysymyksiin annettujen vastausten jälkeen. Tarjoajan tulee huomioida tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.

Kilport on suojattu, sähköinen järjestelmä johon tarjous on turvallista jättää. Tarjouksen jättäjä voi muokata tallentamaansa tarjousta ennen tarjousajan umpeutumista. Tarjousasiakirjat tulee antaa pyydetyssä formaatissa ja mahdollisimman vakiotiedostomuotoisina, joita ovat .pdf, .doc/.docx, .ppt/.pptx ja .xls/.xlsx.

8.2. Asiakirjojen julkisuus

Mikäli tarjousasiakirjoihin sisältyy julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä liike- ja ammattisalaisuuksia, tarjoajan tulee merkitä nämä yksityiskohtaisesti tarjoukseensa ja samalla perustella, miksi kyseiset tiedot ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä liike- ja ammattisalaisuuksia.

Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. Tarjouksessa esitetyt yksikköhinnat voivat olla liikesalaisuuksia. Jos tarjoaja ei ilmoita liike- ja ammattisalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, hankintayksiköllä on oikeus pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena.

8.3. Osoitetiedot täytäntöönpanoa varten

Hankintayksikkö toimittaa hankintapäätöksen tiedoksi sähköpostilla lain sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) mukaisesti, mikäli asianosainen tarjoaja on antanut tähän suostumuksensa. Tätä varten tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessa sähköpostiosoite, johon hankintapäätös ja sen täytäntöönpanotiedot osoitetaan. Mikäli ehdotettu tiedoksiantotapa ei tarjoajalle käy, tästä tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella (liite 2 Tarjouslomake).

9. Tarjouspyynnön liitetiedostot

Liite 1 Vähimmäisvaatimukset
Liite 2 Tarjouslomake
Liite 3 JYSE 2014 Palvelut (päivitysversio 2022) sopimusehdot

10. Tarjouksen liitteet

Tarjouksen tulee sisältää kaikki hankinta-asiakirjoissa edellytetyt tiedot. Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa vähintään alla olevat tiedot :

Liite 2 Tarjouslomake täytettynä
Palvelukuvaus (vapaamuotoinen, max 10 A4-arkkia)