Lataa PDF Takaisin Tarjouspyyntö Teollisuuskaasujen hankinta - Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Teollisuuskaasujen hankinta
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Tarjouspyyntö
30.09.2021, 23.00

1. Yleistä

1.1 Hankintayksikkö

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä muuta ammatillista koulutusta. Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella keskeinen ydintehtävämme. WinNovan työelämälle suunnatuissa palveluissa yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus yrityksille ja julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista koulutus- ja kehittämispalveluista.

Yhtiön toiminimi on Länsirannikon Koulutus Oy ja aputoiminimi on WinNova, joka toimii myös oppilaitoksen nimenä. Yhtiön kotipaikka on Rauma. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan omistavat Porin, Rauman ja Laitilan kaupungit sekä Porin Aikuiskoulutussäätiö. Yhtiö kuuluu Porin kaupunkikonserniin. WinNovan toimipisteet sijaitsevat Satakunnan ja Vakka-Suomen alueella. Henkilöstöä on yhteensä 540.

1.2. Kilport –palvelu

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova käyttää tämän hankinnan kilpailuttamisessa sähköistä Kilport -kilpailutuspalvelua. Kilport mahdollistaa kilpailutusprosessin toteuttamisen suljetussa järjestelmässä. Hankinta julkaistaan myös HILMA- ilmoituskanavalla osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi . Hankinta-asiakirjat ovat avoimesti ladattavissa Kilport- palvelusta, osoitteesta https://kilport.fi.

2. Hankinnan kuvaus

Kilpailutus sisältää hankintayksikön tarpeita vastaavien teollisuuskaasujen hankinnan hankintayksikön viiteen (5) kaasukeskukseen sekä mahdollisiin muihin tarpeisiin.

Kaasukeskukset sijaitsevat seuraavissa kiinteistöissä:

1. Turuntie 9, 23800 Laitila
2. Satamakatu 19, 26100 Rauma
3. Ulasoorintie 14, 28600 Pori
4. Tiedepuisto 3, 28600 Pori
5. Suojantie 2, 26100 Rauma (mahdollisesti tulossa, aikaisintaan syksystä 2022 eteenpäin)

Toimipisteessä 4. (Tiedepuisto 3) saattaa tapahtua muutoksia mahdollisen optiokauden aikana, ja mahdollisista muutoksista neuvotellaan valitun toimittajan kanssa.

Hankintasopimus ei koske kaikkia tilaajan kaasuhankintatarpeita eikä hankintasopimus tuota valitulle toimittajalle yksinoikeutta kaikkiin tilaajan kaasuhankintoihin. Tilaajan hankintatarve vaihtelee kuukausittain. Tilaajalla on kuitenkin pyrkimys hyödyntää tätä hankintasopimusta mahdollisimman laajasti.

Hankintayksikkö on laatinut suurpiirteisen arvion hankintayksikön hankintatarpeesta tarjouslaskennan tueksi, ja arviotiedot on esitetty liitteessä 01. Tilaaja ei kuitenkaan sitoudu mihinkään hankintamäärään.

Tilaajan hankintatarve kaasujen käytön suhteen vaihtelee kuukausittain. Pullojen ja patterien määrä hankintayksikön tiloissa on tyypillisesti vakio. Toimitukset on toteutettu toimipisteittäin tyypillisesti 1-2 kertaa kuukaudessa.

2.1 Sopimusaika

Sopimuskausi alkaa 1.12.2021 kirjallisen hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja hankintasopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista 31.12.2022. Sopimusajan päättymisen jälkeen hankintaan sisältyy mahdollisuus yhden (1) vuoden optiokauteen. Optiokauden mahdollisesta käyttämisestä tehdään erillinen päätös neljä (4) kuukautta ennen mahdollisen optiokauden alkua.

2.2. Hankintamenettely

Hankinta toteutetaan hankintalain (1397/2016) 32 § mukaisella avoimella menettelyllä lain kansallisen kynnysarvon ylittävänä tavarahankintana. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Rinnakkaistarjoukset voidaan hyväksyä siinä tapauksessa, että ne sisältävät uusia, innovatiivisia teknologisia ratkaisuja, joita tilaaja ei ole ottanut hankinta-asiakirjoissa huomioon. Rinnakkaisten tarjousten tulee kuitenkin säilyä vertailukelpoisina niin, että hankintayksikkö voi helposti erottaa tarjoukset toisistaan. Mikäli tarjoaja antaa rinnakkaisen tarjouksen, tarjous tulee tehdä siten, että se täyttää tarjouspyynnön kaikki vaatimukset ja tarjouksen mukana vaaditut liitteet.

Tarjous kaikkine asiakirjoineen on tehtävä suomen kielellä. Tarjousten tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjousajan päättymisen jälkeen.

2.2.1 Hankintamenettelyn yleisiä periaatteita

Julkisessa hankinnassa annettu tarjous on tekijäänsä sitova ja velvoittava. Tarjousajan päätyttyä tarjousta ei voi muuttaa eikä yksipuolisesti peruuttaa. Tarjous on toimitettava hankintayksikölle tarjouspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen, pyydetyllä tavalla ja annetussa määräajassa. Vastuu tarjouksen toimittamisesta oikein on tarjouksen tekijällä.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen eikä se saa sisältää omia ehtoja. Vaatimus on  ehdoton ja koskee niin tarjoajan soveltuvuutta, tarjouksen sisältöä, pyydettyjä asiakirjoja kuin myös tarjouksen liitteitä. Tarjouksessa annettu hinta on lopullinen eikä sitä voi muuttaa tai tinkiä.

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn.

Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan suorittamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa tarjoajan pääpaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Toimittaja, joka syyllistyy väärien tietojen antamiseen toimittaessaan tietoja tai, joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Mahdolliset lisätietopyynnöt tulee pyytää tarjousaikana ja tämän tarjouspyynnön kappaleen 7 ohjeiden mukaisesti. Muilla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Hankintayksikkö ei anna väliaikatietoja saaduista tarjouksista, hankintapäätöksen valmistelusta eikä sen aikataulusta.

3. Hankinnan vaatimukset

3.1. Hankintaa koskevat tekniset vaatimukset

Tarjottavat tuotteet tulee toimittaa pullokaasuina tai patterikaasuina, säiliökaasuja ei voida hyväksyä. Toimitusajan on kaikissa tuotteissa oltava enintään seitsemän (7) arkityöpäivää tilauksesta, ellei tilaaja erikseen hyväksy pidempää toimitusaikaa.

Tilaajalla on opetuskäyttötarpeidensa vuoksi kiinnostusta ja mahdollisuus kokeilla tai ottaa käyttöön uusia teknologisia ratkaisuja. Haluttessaan tarjoajalla on mahdollisuus tarjota erilaisia ratkaisuja, joita tilaaja ei ole ottanut hankinta-asiakirjoissa huomioon. Ratkaisut eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tarjoushintojen vertailtavuuteen.

Toimitettavissa pulloissa ja pattereissa tulee olla yhteensopivat liittimet yleisiin käytössä oleviin mittareihin tai toimittaja antaa veloituksetta sopimuskauden ajaksi tilaajan käyttöön tarvittavat adapterit.

3.1.1. Käyttömäärän raportointijärjestelmä

Tilaajalla on ollut aiemman sopimuskauden aikana käytössään silloisen toimittajan tarjoama sähköinen, reaaliaikainen raportointijärjestelmä, josta on ilmennyt muun ohella tehdyt tilaukset, kulutetun kaasun määrä sekä pullojen ja patterien määrä hankintayksikön tiloissa.

Oman toimintansa tueksi tilaajalla on tarve saada kolmen (3) kuukauden välein raportti, josta tulee ilmetä toimipistekohtainen tuotteiden kulutusmäärä sekä pullojen ja patterien määrä hankintayksikön tiloissa. Valittavan toimittajan tulee kyetä tarjoamaan raportointijärjestelmä tai muu raportti tilaajalle joko pyydettäessä tai säännöllisesti kolmen (3) kuukauden välein koko sopimuskauden ajan. Raportointitapa sovitaan tarkemmin hankintasopimuksessa. Raportoinnista ei saa koitua minkäänlaisia lisäkuluja hankintayksikölle.

3.2. Tarjoajan kelpoisuusehdot

Hankintaan sovelletaan tilaajavastuulakia (1233/2006) ja tarjoajalta edellytetään sen ehtojen täyttämistä. Asian varmistamiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseen Vastuu Group -palvelun voimassa oleva Luotettava Kumppani-raportti tai muut vastaavat todistukset tai dokumentit. Selvityksistä on käytävä ilmi tilaajavastuulain edellytysten täyttyminen. Mikäli selvityksiä ei ole toimitettu tarjouksessa tai käy ilmi, ettei pyydettyjen todistusten ja selvitysten mukaisia asioita ole hoidettu lain edellyttämällä tavalla, tilaajalla on oikeus sulkea tarjoaja tarjouskilpailusta sekä purkaa hankintasopimus tai tätä edeltänyt hankintapäätös. Valittu toimittaja toimittaa tilaajavastuulain mukaiset raportit vuosittain hankintayksikölle.

Tarjoajan tulee tarjouksessaan nimetä yhteyshenkilö, jonka kanssa hankintayksikkö toteuttaa sopimus- ja laskutusasiat.

4. Tarjouksen hinnoittelu

Tarjoushinnat annetaan tuotekohtaisesti liitteellä 02 Tarjouslomake euroina arvonlisäverottomin hinnoin (alv 0 %).

Tarjouksen hinnoittelun tulee sisältää kaikki tavarantoimitukseen liittyvät kustannukset. Muita kuin tarjouslomakkeella annettuja hintoja ja kuluja ei voida hyväksyä. Annettavan kuljetuskustannuksen tulee olla yhteneväinen kaikkien tilaajan toimipisteiden osalta, toimipisteet on esitetty liitteessä 01. Kuljetuskustannuksessa tulee huomioida se, että tilaajalla on tarkoitus tilata kuljetukset pääsääntöisesti toimittajan normaalien, omaan liiketoimintaan jo sisältyvien toimitusajojen perusteella. Mahdollisista pika- tai erikoistoimituksista ja niiden lisäkustannuksista voidaan neuvotella erikseen sopimuskauden aikana.

Sopimuskauden päättyessä toimittajan pois hakemien tuotteiden kuljetus- ym. kuluina voidaan hyväksyä vain korkeintaan sopimukseen määritellyt rahtikulut.

Tarjousten hintavertailu perustuu tarjouslomakkeella (Liite 02 Tarjouslomake) annettaviin tarjoushintoihin.

Tilaajalla on mahdollisuus tilata myös erikseen tuotteita, joita ei ole listattu hankinta-asiakirjoissa. Tällaisissa yksittäistapauksissa noudatetaan toimittajan yleistä sopimushinnastoa. Tarjouksessa määritellään tilaajaa varten alennusehto, joka annetaan prosentteina toimittajan tuoteryhmäkohtaisesta, julkisesta hinnastosta. Alennusehdon tulee koskea sekä kaasujen hintoja että niiden pullo- ja patterivuokria. Alennusprosentin suuruus otetaan huomioon tarjousvertailussa. Alennusprosentin tulee olla voimassa koko sopimuskauden sekä mahdollisen optiokauden ajan. Mikäli tarjoajalla ei ole julkista hinnastoa, tulee hinnasto esittää tarjouksessa. Mikäli hinnasto on julkinen, hinnastoa ei tarvitse sisällyttää tarjoukseen.

Hintavaraumia ei voida hyväksyä.

4.1. Hinnanmuutokset

Tarjoaja antaa tarjousta tehdessään tuotteille tarjoushinnat, joiden tulee olla kiinteänä voimassa 31.12.2022 saakka.

Tarjoushintojen muutoksista on mahdollista neuvotella ennen mahdollisen optiokauden käyttöönottoa. Mikäli tarjoushintoja muutetaan, muutettujen tarjoushintojen on oltava kiinteinä voimassa koko optiokauden ajan.

Hinnanmuutoksissa sovelletaan JYSE 2014 Tavarat (päivitysversio 2017) sopimusehtoja seuraavin lisäyksin:

  • Hintojen muutos esitetään tilaajalle ja muutokset voidaan toteuttaa vain yhteisen neuvottelupäätöksen perusteella. Hinnanmuutosesitys tulee tehdä kaksi (2) kuukautta ennen sen mahdollista voimaanastumista.
  • Mikäli hinnanmuutoksista ei päästä yksimielisyyteen, on osapuolilla oikeus irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaikana noudatetaan voimassa olevaa hinnoittelua.

5. Tarjouksen hyväksyminen

Vaatimukset täyttävistä tarjouksista toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin.

Tarjousten valintaperusteet ja painoarvot ovat:

1. Vuokrahinnan vertailuluku (painoarvo 40 %, max 40 pistettä)

Vuokrahinta pisteytetään siten, että halvin tarjoushinnan vertailuluku saa 40 pistettä ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan tarjoushintaan kaavalla (halvin tarjous/tarjous x 40).

2. Kaasujen yksikköhintojen vertailuluku (painoarvo 40 %, max 40 pistettä)

Kaasujen yksikköhinnat pisteytetään siten, että halvin tarjoushinnan vertailuluku saa 40 pistettä ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan tarjoushintaan kaavalla (halvin tarjous/tarjous x 40).

Eniten pisteitä saanut tarjous valitaan toimittajaksi. Pisteytyksen tulos perusteluineen ilmoitetaan päätöksenteon yhteydessä.

3. Kuljetushintojen vertailuluku (painoarvo 10 %, max 10 pistettä)

Kuljetushinnat pisteytetään siten, että halvin tarjoushinnan vertailuluku saa 10 pistettä ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan tarjoushintaan kaavalla (halvin tarjous/tarjous x 10).

4. Sopimushinnaston alennusprosentin vertailuluku (painoarvo 10 %, max 10 pistettä)

Tilaajalle määriteltävä alennusprosentti toimittajan sopimushinnastosta pisteytetään siten, että suurin vertailuluku saa 10 pistettä, toiseksi suurin saatu vertailuluku 5 pistettä, kolmanneksi suurin saatu vertailuluku 2 pistettä ja muut nolla pistettä. Mikäli useamman tarjouksen vertailuluku on keskenään sama, annetaan tarjouksille tasapisteet.

Eniten pisteitä saanut tarjous valitaan toimittajaksi. Pisteytyksen tulos perusteluineen ilmoitetaan päätöksenteon yhteydessä.

6. Toimitus- ja maksuehdot

6.1. Sopimusehdot

Hankintaan sovelletaan julkisia yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Tavarat (päivitysversio 2017).

6.2. Maksuehto

Laskut laaditaan tilaajan ohjeiden mukaisesti. Maksuehto on 28 päivää netto. Hankintasopimuksessa määritellään tilaajan yhteyshenkilöt, joilla on oikeus tilata hankintasopimukseen sisältyviä tuotteita. Hyväksyttävä tilaus vaatii aina tilaajan tunnistamisen (WIN-koodi). Maksuehdon varaumia ei voida hyväksyä.

6.3. Toimitusehto

Toimituksessa noudatetaan tilauksen ohjeita, ja toimitusajankohdasta sovitaan tilaajan yhteyshenkilön kanssa tai hänen nimeämänsä henkilön kanssa. Toimitusehto on TOP "toimitettuna perille tilaajan nimeämään paikkaan" (Finnterms 2001). Toimitettavat tuotteet tulee toimittaa tilaajan nimeämään ja esittämään paikkaan. Toimitusehdon varaumia ei voida hyväksyä.

Mahdolliset toimituspisteet on esitetty liitteessä 01.

6.4. Hankintasopimus

Kirjallinen hankintasopimus laaditaan kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintasopimus katsotaan syntyneeksi hankintasopimuksen molempien osapuolten allekirjoituksella tai erillisellä kirjallisella tilauksella.

6.4.1. Kartelleja koskeva sopimussakkoehto

Toimittaja vahvistaa hankintasopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole sopimuksen tarjouskilpailun aikana tai sopimuksentekohetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) kyseistä hankintaa koskevilla markkinoilla tilaajan toiminta-alueella.

Mikäli toimittajan todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), toimittaja on velvollinen suorittamaan tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun toimituksen kokonaisarvosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien ja korvaamaan sopimussakon määrän ylittävät tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi toimittajan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Mikäli toimittaja paljastaa kartellin ja vapautetaan kilpailulain 14 §:n (12.8.2011/948) perusteella kokonaan seuraamusmaksusta, toimittaja vapautuu tämän ehdon mukaisen sopimussakon maksamisesta.

7. Tarjouspyynnön lisätiedot

Tarjoajilla on mahdollisuus tutustua hankinnan kohteeseen ja sen olosuhteisiin paikan päällä, hankintayksikön edustajan läsnä ollessa. Tutustumiskierrokselle osallistuvien on sovittava oma tutustumisaikansa etukäteen. Yhteyshenkilö tutustumiskierrokselle on koulutuspäällikkö Kari Laine, p. 044 455 8199 tai kari.laine@winnova.fi.

Pyydämme huomioimaan, että koronaepidemiasta johtuen kierrokselle voi osallistua vain rajoitettu määrä henkilöitä per tarjoaja. Kierroksella noudatetaan Valtioneuvoston valtakunnallisia ja alueellisia koronaepidemiaan liittyviä rajoituksia ja suosituksia sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) antamia ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Koronaepidemia saattaa vaikuttaa kierroksen aikatauluun tai järjestämismahdollisuuksiin.

Tutustumiskierroksella ei voida antaa vastauksia mahdollisesti esitettyihin kysymyksiin. Kierroksella annetut suulliset kommentit tai vastaukset eivät sido tilaajaa. Hankintaan liittyvät lisätietopyynnöt pyydetään Kilport-palvelussa tarjouspyynnön kappaleen 7.1. mukaisesti. Mikäli kierroksella nousee esiin tiedotettavia asioita, tilaajalla on mahdollisuus laatia lisäkirje tarjouspyynnön liitteeksi. Mikäli lisäkirje laaditaan, sen sisältö tulee ottaa huomioon tarjousta annettaessa.

7.1. Hankintaa koskevat lisätietopyynnöt

Mahdolliset hankintaa koskevat lisätietopyynnöt tulee pyytää suomeksi Kilport-palvelussa osoitteessa https://kilport.fi viimeistään 15.10.2021 kello 12.00 mennessä. Ennen kysymysten jättämistä tarjoajan tulee rekisteröityä Kilport-palvelun käyttäjäksi. Esitetyt kysymykset näkyvät nimettöminä niin, että kysymyksen esittäjää ei voida kysymyksestä tunnistaa. Kysymykset tulee muotoilla siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Kysymykset ja niihin annetut vastaukset näkyvät rekisteröityneillä käyttäjillä avoimesti ja anonyyminä. Kysymyksiin vastataan mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 18.10.2021 kello 22.00 mennessä.

Tarjoajan tulee huomioida tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä mahdolliset lisäkirjeet ja käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Muilla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

7.2. Hankinnan ilmoitusten tilaaminen

Tarjoaja voi antaa halutessaan Kilport-järjestelmässä sähköpostiosoitteensa kohdassa "Tilaa hankintaan liittyvät ilmoitukset". Antamalla sähköpostiosoitteen oheiseen kenttään tarjoaja voi tilata hankintaa koskevat ilmoitukset automaattisesti annettuun sähköpostiosoitteeseen. Järjestelmä lähettää tällöin tiedon mahdollisiin kysymyksiin annetuista vastauksista ja tarjoajan on helppoa saada ajankohtaisia tietoja hankintaan liittyen. Ilmoitusten tilaus on hankintakohtainen niin, että sähköpostiosoitteita ei käytetä muissa hankinnoissa. Tiedot sähköpostiosoitteista hävitetään automaattisesti viimeistään 30 päivää hankinnan tarjousajan päättymisen jälkeen eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin.

8. Tarjouksen jättäminen

Tarjoajien tulee varmistaa, että tarjous sisältää hankinta-asiakirjoissa mainitut, pakolliset tiedot ja että annetut tiedot ovat asiakirjoista helposti luettavissa ja löydettävissä.

8.1. Tarjousten jättäminen

Tarjousaika päättyy 25.10.2021 klo 12.00. Tarjoukset jätetään Kilport- palveluun osoitteessa https://kilport.fi.

Hankintayksikkö suosittelee, että tarjoaja ei käytä tarjouksessaan yleisiä tarjousasiakirjapohjiaan, vaan tarjouksessa annettavat tiedot annettaisiin tarjouspyynnön liitteenä olevilla asiakirjoilla sekaannusten ja tarjouspyynnön ehtoja vastaamattomien ehtojen esittämisen välttämiseksi.

Kilport on suojattu, sähköinen järjestelmä, johon tarjous on turvallista jättää. Tarjouksen jättäjä voi muokata tallentamaansa tarjousta ennen tarjousajan umpeutumista. Tarjoajan tulee rekisteröityä tai kirjautua Kilport-palveluun osoitteessa https://kilport.fi. Rekisteröinnistä yritys saa itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jolla pääsee kirjautumaan Kilportiin. Tarjousasiakirjat tulee antaa pyydetyssä formaatissa ja mahdollisimman vakiotiedostomuotoisina, joita ovat .pdf, .doc/.docx, .ppt/.pptx ja .xls/.xlsx.

8.2. Liike- ja ammattisalaisuudet

Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli tarjousasiakirjoihin sisältyy julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä liike- ja ammattisalaisuuksia, tarjoajan tulee merkitä nämä yksityiskohtaisesti tarjoukseensa ja samalla perustella, miksi kyseiset tiedot ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä liike- ja ammattisalaisuuksia. Tarjoukseen ladattavia liitteitä ei voi merkitä kokonaisuudessaan liikesalaisuudeksi, vaan liitteisiin tulee merkitä selkeästi ja yksiselitteisesti miltä osin ne sisältävät liikesalaisuuksia. Hankintayksikkö harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot lain mukaan salassa pidettäviä.

Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. Jos tarjoaja ei ilmoita liike- ja ammattisalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, hankintayksiköllä on oikeus pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena.

8.3. Osoitetiedot täytäntöönpanoa varten

Hankintayksikkö toimittaa hankintapäätöksen tiedoksi sähköpostilla. Tätä varten tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessa sähköpostiosoite, johon hankintapäätös ja sen täytäntöönpanotiedot osoitetaan.

9. Tarjouspyynnön liitetiedostot

Liite 01 Arvioidut käyttömäärät ja toimituspaikat
Liite 02 Tarjouslomake
Liite 03 JYSE 2014 Tavarat (päivitysversio 2017)

10. Tarjouksen liitteet

Tarjoukseen tulee sisällyttää vähintään alla luetellut tiedot:

Hinnasto (mikäli ei ole julkisesti saatavilla)
Liite 02 Tarjouslomake täytettynä
Luotettava Kumppani-raportti tai vastaavat todistukset